INFORMACJE OGÓLNE
 Kontakt
 Przedmiot działania
 Prawne podstawy działania
 Schemat organizacyjny
 Dyrekcja
 
ODDZIALY TERENOWE
 Zakres działania
 Dane teleadresowe
 
DZIAL INWESTYCJI
 Zakres działania
 Plan inwestycji
 Sprawozdanie z realizacji inwestycji
 
ZAMOWIENIA PUBLICZNE
 Dokumentacja projektowa i geodezyjna
 Roboty budowlane
 Prace konserwacyjne
 Inne
 Wyniki postępowań przetargowych
 Plan postępowań o udzielenie zamówień
 
INFORMACJA O WYDATKOWANIU ŚRODKÓW PUBLICZNYCH
 Roboty budowlane/konserwacyjne
 Usługi
 Dostawy
 
INNE
 Redakcja BiP
 Statystyka
 Kontrola
 Rejestr zmian
 Praca
 

Zamówienia Publiczne - Roboty budowlane


Roboty budowlane dla następujących zadań projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - ETAP I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Woje-wództwa Pomorskiego w Gdańsku", realizowanych w ramach działania 3.1 priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013:
1) Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie - ZADANIE I;
2) Przebudowa stacji pomp nr 37 Błotnik, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie - ZADANIE II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku
Adres pocztowy: ul. Sucha 12
Miejscowość: Gdańsk
Kod pocztowy: 80-531
Kraj: Polska (PL)
Punkt kontaktowy: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk
Tel.: +58 3432254/55/56
Osoba do kontaktów: Agnieszka Baranowska, Grażyna Czekaj, Małgorzata Wielgosz
E-mail: sekretariat@zmiuw.gda.pl
Faks: +58 3432609

Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): http://www.zmiuw.gda.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem
Powyższy punkt kontaktowy

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem
Powyższy punkt kontaktowy

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać na adres
Powyższy punkt kontaktowy

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Inny: Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Roboty budowlane dla następujących zadań projektu "Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowo-dziowe Żuław - ETAP I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdań-sku", realizowany w ramach działania 3.1 priorytetu III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środo-wisko na lata 2007-2013:
1) Przebudowa stacji pomp nr 15 Cedry Wielkie, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie - ZADANIE I;
2) Przebudowa stacji pomp nr 37 Błotnik, gm. Cedry Wielkie, pow. gdański, woj. pomorskie - ZADANIE II

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane - Wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Województwo pomorskie
Kod NUTS PL 63

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiot zamówienia będzie realizowany w jednym etapie rozliczeniowym:
Zadanie I - wymiana czterech istniejących agregatów pompowych na nowe pompy zatapialne wydaj-nościach 2 x 400 dm3/s i 2 x600 dm3/s; wykonanie krat na wlocie i montaż zgarniacza skratek; budowa nowych rurociągów tłocznych z elementami zabezpieczeń; wykonanie nowych komór wlotowych, ko-mór krat i komór czerpnych ze stropem nad komorami czerpnymi i komorą pomp oraz wykonanie nowej komory wylotowej; odmulenie kanałów na długości 100m i umocnienie brzegu na kanale odpły-wowym; automatyzacja pracy pompowni (w zakresie energetyki i sterowania); rozbiórka starego bu-dynku pompowni wraz z wszystkimi elementami konstrukcyjnymi i wyposażeniem; wykonanie nowej sterówki z zapleczem socjalnym; zagospodarowanie terenu; pompowanie wody z polderu;
Szczegółowo zakres robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, za wyjątkiem:
Postępowanie przetargowe nie obejmuje robót budowlanych związanych z remontem budynku mieszkalnego opisanym w dokumentacji projektowej: pkt. 7.2.3. opisu w projekcie budowla-

nym i projekcie wykonawczym, opis na rysunkach nr 2 i nr 4 w projekcie budowlanym i pro-jekcie wykonawczym - Istniejący budynek mieszkalny. Wykonać remont dachu wraz z ocieple-niem poddasza i opierzeniami.

Zadanie II -budowa bezobsługowej stacji pomp, w skład której wchodzą: komora pomp z wyposaże-niem - cztery pompy o wydatku 400 dm3/s każda, orurowanie i armatura, zbiornik na skratki, wiata zgarniacza skratek wraz z urządzeniami, budynek sterowni, przyłącze sanitarne wraz ze zbiornikiem na nieczystości, przyłącze wodociągowe, wiata na szandory ; budowa umocnienia kanału wlotowego; rozbiórka istniejącego i budowę nowego wylotu ze stacji pomp; wymianę rurociągów tłocznych; utwar-dzenie terenu stacji pomp; budowę ogrodzenia stacji pomp; rozbiórkę istniejącej stacji pomp wraz z ogrodzeniem i utwardzeniem terenu; przebudowa odcinka wodociągu - usuniecie kolizji z projektowa-nym budynkiem sterowni; pompowanie wody z polderu.
Szczegółowo zakres robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Słownik główny 45240000-1

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość udzielanego zamówienia jest wyższa niż wyrażona w PLN równowartość kwoty 5 000 000 EUR.

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 11 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wadium w wysokości 150.000,00 PLN należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium w pieniądzu - kwotę tę należy przelać na konto tak aby było ono przed upływem terminu składania ofert - Bank PEKAO S.A. nr 91 1240 6292 1111 0010 4608 7604. W przypadku zwrotu wadium wniesionego w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umo-

wy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadze-nia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
3. Wadium może być wnoszone również w innych formach niż w pieniądzu a więc:
-poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej, z tym że poręczenie Kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r., Nr 42 poz. 275 z późn. zm.).
4. Wymienione dokumenty należy złożyć w siedzibie tutejszego Zarządu w Dziale Finansowo - Księgowym w pokoju 108 przed upływem terminu składania ofert.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wystawienie faktury za przedmiot umowy nastąpi w oparciu o protokół odbioru końcowego po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
2. Podpisanie protokołu odbioru końcowego robót umożliwi zwrot odpowiedniej części zabezpiecze-nia, o której mowa w § 13 pkt. 4 wzoru umowy.
3. Protokół z przeglądu gwarancyjnego po zakończeniu okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji jakości będzie stanowił podstawę zwolnienia zatrzymanej części zabezpieczenia.
4. Wynagrodzenie zostanie uregulowane nie później niż do 30 dni od daty doręczenia faktury ZAMA-WIAJĄCEMU wraz z dokumentami rozliczeniowymi a w przypadku zatrudnienia podwykonawców pisemnym oświadczeniem podwykonawców o zaspokojeniu ich należności z tytułu wykonania zle-conych prac przez WYKONAWCĘ, przelewem na konto WYKONAWCY.
5. Za datę zapłaty faktury uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek.
7. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego z którego wy-płacane są środki.
8. W przypadku dokonania nieistotnych zmian w projekcie budowlanym niewykraczających poza przedmiot zamówienia, rozliczenie nastąpi w oparciu o kosztorys ofertowy, przedłożony przez Wykonawcę przed podpisaniem umowy.

III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru za-wodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni-czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składa-nia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o do-puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o do-puszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
7.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie publiczne (spółka cywilna, konsorcjum), każdy z Wykonawców składa oświadczenia i dokumenty z pkt. 1 do 6.
8. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8 ustawy Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rze-czypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakre-sie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawo-dowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
9.1. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:


9.1.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 mie-sięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.1.2. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.1.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.2. zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administra-cyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszka-nia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 9 stosuje się odpowiednio.
11.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wy-konawcy złożenia przez te podmioty dokumentów wymienionych w pkt. 1 do 6.
12. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wyklucze-nia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 ustawy dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych wyżej, według formuły: spełnia / nie spełnia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepi-sami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wyko-nawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określa-jących obroty - za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia dzia-łalności jest krótszy - za ten okres. Wymagane jest wykazanie rocznego obrotu w wysokości nie mniejszej niż 4.700.000,00 zł w każdym z ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia dzia-łalności jest krótszy - za ten okres.
2. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wymagane jest wykazanie minimalnej zdolności kredytowej lub posiadanie środków finansowych w kwocie 8.300.000,00 zł.

3. Opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubez-pieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 5.000.000,00 zł.
4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytu-acji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
5. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 2 dotyczącej tych podmiotów.
6. W przypadku Wykonawców rozliczających się w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia badanych wartości w dokumentach finansowych wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych wyżej, według formuły: spełnia/nie spełnia.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i do-świadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykonanie minimum: Wykonawca powinien wykazać się wykonaniem co najmniej jednej roboty bu-dowlanej polegającej na wykonaniu jednej melioracyjnej stacji pomp. Wymagane jest aby wykonana robota budowlana miała wartość minimum 4.700.000,00 zł brutto. W przypadku Wykonawców rozli-czających się w walutach innych niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia badanych wartości w dokumentach wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
2. Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót bu-dowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami. Wymagane jest wykazanie dysponowania n/w potencjałem technicznym:
 urządzenie do pogrążania ścianek szczelnych - 2 szt.
 koparka hydrauliczna do robót ziemnych -2 szt.
 koparko - spycharka - 2 szt.
 ubijaki spalinowe - 2 szt.
 dźwig - 2 szt.

 samochód samowyładowczy - 2 szt.
3. oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wymagane jest średnie roczne zatrudnienie przynajmniej 16 pracowników budowlanych w każdym roku oraz zatrudnienie przynajmniej 1 kierownika budowy z uprawnieniami w zakresie budowli hydrotechnicznych lub obiektów budowla-nych melioracji wodnych w każdym roku.
4. Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówie-nia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia nie-zbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Wykazanie dysponowania następującymi osobami: kierownik budowy - powinien posiadać uprawnienia bu-dowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie budowli hydrotechnicznych lub obiektów budowlanych melioracji wodnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) oraz co najmniej 4 letnią praktykę zawodową.
5. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia określone w pkt 4.
6. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazanie braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24
ust. 1 i ust 2 pkt 1 ustawy dokonywane będą na podstawie dokumentów wymienionych wyżej, według formuły: spełnia / nie spełnia.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.2) Kryteria udzielania zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
MW.JRP-3200/01/2013

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie


IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 888,60 PLN
Waluta: PLN
Warunki i sposób płatności: Na wniosek Wykonawcy o uzyskanie dokumentów należy wpłacić 888,60 PLN (słownie: osiemset osiemdziesiąt osiem 60/100 złotych) na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO S.A. nr 19 1240 6292 1111 0010 4608 7154 (w tytule przelewu musi znaleźć się numer referencyjny nadany sprawie), a do wniosku o przesłanie SIWZ należy dołączyć dowód dokonania wpłaty. Dokumenty bezpłatne dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego bip.zmiuw.gda.pl.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 09/04/2013
Godzina: 11:00

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Język urzędowy (języki urzędowe) UE: PL

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach: 90 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 09/04/2013
Godzina: 11:30
Miejscowość: Gdańsk
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
1. Grażyna Czekaj
2. Agnieszka Baranowska
3. Małgorzata Wielgosz
4. Iwona Tyburska
5. Rafał Wiśniewski
6. Marta Chudzicka
7. Janusz Zakrzewski
Miejsce otwarcia: Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku,
ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk, pokój nr 9 (sekretariat).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: takPodać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - ETAP I - Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego w Gdańsku, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Wykonawca składa wraz z ofertą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymienione w pkt VI.3.1winno/y po-twierdzać, iż wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy.
3. Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich współpracę, nie później niż do dnia uprawomocnienia się decyzji o wyborze jego oferty. Wykonawca składa pełnomocnictwo zgodnie z pkt.6
4. Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamó-wień publicznych może polegać na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, tj. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, nieza-leżnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji Wykonawca zobo-
wiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Zobowiązanie, o którym mowa wyżej, winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzie-lenia Wykonawcy ubiegającego się o zamówienie odpowiednich zasobów - wskazać ich rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym, wynikające ze specyfiki zasobów. W przypadku wykazania dysponowania zasobami podmiotu trzeciego w zakresie wiedzy i doświadczenia, niezbędne jest powołanie się na udział podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia.
6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt III.2.1.11, III.2.2.5, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
7. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych doku-mentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo to powinno być podpisane przez osobę upoważnio-ną do reprezentowania Wykonawcy, powinno być złożone jako załącznik do oferty i musi być w orygi-nale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnictwo do repre-zentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ten winien być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawców. Pełnomocnictwo to powinno być złożone jako załącznik do oferty i musi być w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza. Treść pełnomocnictwa w przypadku podmiotów występujących wspólnie musi jedno-znacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
8. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wy-konawcę.
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
10. Wzory stosownych oświadczeń oraz formularzy stanowią załączniki do SIWZ.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587840
Faks: +22 4587800
VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Dział VI, Rozdział 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +22 4587840
Faks: +22 4587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/02/2013 r.
DYREKTOR
mgr inż. Mariusz Nierebiński


INFORMACJA:

Dokumentacja spakowana jest programem 7-Zip.
Przy rozpakowaniu należy skopiować wszystkie pliki oznaczone końcówkami cz_1,cz_2,cz_3 itd do jednego folderu a następnie
rozpakować.Rozpakowujemy dokumentację uruchamiając tylko plik z rozszerzeniem .7z.001.Po rozpakowaniu tworzony jest podfolder zawierający interesującą nas część dokumentacji. Nie należy próbować uruchamiać w programie rozpakowującym plików innych niż posiadających w/w rozszerzenie.


Po zciągnięciu na komputer pliki od Dokumentacja_cz_1 do Dokumentacja_cz_31 powinny mieć wielkość ok. 30 MB (każdy). Plik Dokumentacja_cz_32 powinien mieć wielkość ponad 8,5 MB.
Podanie wartości są wartościami szacunkowymi, wynika to z różnicy przy wyświetlaniu wielkości plików w zależności od używanego menagera plików.
Prosimy zciągać pliki pojedyńczo.Dokumentacja_cz_1
Dokumentacja_cz_2
Dokumentacja_cz_3
Dokumentacja_cz_4
Dokumentacja_cz_5
Dokumentacja_cz_6
Dokumentacja_cz_7
Dokumentacja_cz_8
Dokumentacja_cz_9
Dokumentacja_cz_10
Dokumentacja_cz_11
Dokumentacja_cz_12
Dokumentacja_cz_13
Dokumentacja_cz_14
Dokumentacja_cz_15
Dokumentacja_cz_16
Dokumentacja_cz_17
Dokumentacja_cz_18
Dokumentacja_cz_19
Dokumentacja_cz_20
Dokumentacja_cz_21
Dokumentacja_cz_22
Dokumentacja_cz_23
Dokumentacja_cz_24
Dokumentacja_cz_25
Dokumentacja_cz_26
Dokumentacja_cz_27
Dokumentacja_cz_28
Dokumentacja_cz_29
Dokumentacja_cz_30
Dokumentacja_cz_31
Dokumentacja_cz_32

Zamówienie publiczne zostało rozstrzygnięte
wybór oferty

Modyfikacje:

- Modyfikacja_1
- Modyfikacja 2
- Modyfikacja 3
- Modyfikacja 4


Pytania i odpowiedzi:

- odpowiedź na zapytanie 1


Inne:

- SIWZRoboty budowlane
Podmiot udostępniający: ZMiUW w Gdańsku
Odpowiedzialny za treść: Agnieszka Baranowska
Wprowadził informację: Agnieszka Baranowska
Data udostępnienia informacji: 18 lutego 2013
Ostatnia aktualizacja: 15 maja 2013 - wersja [10]
ilość odwiedzin: 86173